Onderwijs passend bij iedere leerling

Iedere school moet voor passend onderwijs zorgen voor ieder kind, zodat alle leerlingen kansen krijgen voor de beste ontwikkeling. Ieder kind, met of zonder handicap, is in principe welkom als we competent genoeg zijn om het kind op de juiste manier te begeleiden. Belangrijk criterium is dat het kind cognitief en sociaal-emotioneel leerbaar blijft. Vragen die wij daarom stellen zijn: Wat heeft dit kind precies nodig? Welke kennis heeft het al? Wat is haalbaar en wenselijk voor dit kind? Welke knelpunten moeten worden opgelost? Wie kunnen ons daar eventueel bij helpen? Wij hebben in ons onderwijsondersteuningsprofiel beschreven hoe wij passend onderwijs vormgeven. Dit is te vinden elders op deze website. Voordat wij overgaan tot toelating van een leerling met een specifieke onderwijsbehoefte, maken wij een zorgvuldige afweging. Een eventuele plaatsing van een leerling in het regulier onderwijs mag de ontwikkeling van het kind niet schaden en ook de ontwikkeling van andere kinderen niet. Sommige kinderen zijn daarom beter op hun plaats in het SBO (speciaal basisonderwijs) of het SO (speciaal onderwijs).

Team passend onderwijs Marenland en Noordkwartier

Stichting Marenland heeft al een aantal jaren samen met Noordkwartier een eigen zorgkantoor. Het is een loket waar de scholen van Marenland en Noordkwartier vragen kunnen stellen over leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Ook kunnen de scholen bij het zorgkantoor terecht voor het aanvragen van een onderzoek door de orthopedagoog of ambulant begeleider. Onze intern begeleider kan vragen over de uitvoering van passend onderwijs bij ons op school beantwoorden. Daarnaast is er meer informatie te vinden op www.passendonderwijs.nl, www.passendonderwijsenouders.nl en www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-PO20-01. Ook is er het Steunpunt Passend Onderwijs (onderdeel van informatiepunt 5010). Hier kunnen ouders terecht met vragen over extra ondersteuning binnen het onderwijs. Het steunpunt is telefonisch bereikbaar via 0800-5010 of via hun website www.5010.nl.

Junior Masterclass (JMC)

Marenland heeft specifiek beleid ontwikkeld voor hoogbegaafde leerlingen en heeft de Junior Masterclass (JMC) voor geselecteerde leerlingen van groep 7 en 8. In deze klas ontmoeten hoogbegaafde kinderen van de diverse scholen elkaar gedurende een dagdeel per week. Het programma is afgestemd op de doelgroep. Belangrijke doelen van de JMC zijn leerlingen gelijkgestemden te laten ontmoeten, leerlingen te leren omgaan met hun speciale gaven en leren leren, en ze te begeleiden bij hun individuele hulpvraag. De JMC is elke woensdagmorgen in het Eemdeltacollege in Appingedam. Aanmelding voor de JMC gebeurt via onze school, na toestemming van de ouders. Er moet sprake zijn van een behoefte aan extra ondersteuning.