Aan een fijne en veilige school werken we samen met ouders. Wij vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij wat er op school gebeurt. Ouders kennen hun kind het best. Samen hebben wij de verantwoordelijkheid om onderwijs en opvoeding zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Als ouders vragen hebben over de gang van zaken bij ons op school of over hun kind, kunnen ze dat na schooltijd altijd even laten weten aan de leerkracht van hun kind. Wij nodigen ouders ook van harte uit om mee te denken over het beleid op onze school of om een handje te komen helpen. Wij informeren onze ouders op verschillende manieren:

Informatieavond

Elk jaar nodigen wij de ouders van groep 3 tot en met 8 uit voor een informatieavond. Tijdens deze avond vertelt de leerkracht over de werkwijze in de groep en de bijzonderheden die dat jaar aan bod komen.

Zakelijke ouderavond

Tijdens deze avond leggen de oudercommissie, de medezeggenschapsraad, de schoolkrantredactie en de coördinator oud papier verantwoording af over hun activiteiten en financiën. Als dat nodig is vinden de verkiezingen voor de ouderraad en de medezeggenschapsraad plaats. Ook stellen we tijdens deze avond de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vast.

Oudergesprekken

Driemaal per jaar nodigen we de ouders samen met hun kind uit voor een gesprek met de leerkracht. In september is er een startgesprek, in januari/februari en juni/juli gaat het om de rapportbesprekingen. Als de leerkracht tussentijds zorgen of vragen heeft over de ontwikkeling van uw kind, worden ouders uitgenodigd voor een extra gesprek. Ook als een kind een handelingsplan heeft, worden ouders regelmatig uitgenodigd om de voortgang te evalueren. Als ouders zelf tussendoor behoefte hebben aan een gesprek, kan er uiteraard altijd een afspraak worden gemaakt.

Kijkochtend

Tweemaal per jaar zijn ouders van harte welkom om een kijkje te komen nemen in de klas van hun kind. Tijdens een kijkochtend staan tussen 8.30 en 10.00 uur in de lokalen van groep 5 tot en met 8 extra stoelen en kunnen de ouders een deel van de lessen in de klas bijwonen. Voor de groepen 1 tot en met 4 hebben we een kijkweek. Ouders kunnen zich van tevoren intekenen om in deze week een dagdeel mee te komen draaien in de klas van hun kind. Data staan vermeld in de schoolkalender en in de agenda in het ouderportaal.

Ouderportaal

Voor de digitale communicatie tussen ouders en school gebruiken wij MijnSchool. Ouders kunnen thuis inloggen op de website of via een app om bijvoorbeeld de kalender of foto’s te bekijken, algemene informatie en groepsnieuws te lezen of oudergesprekken in te plannen. Op MijnSchool zien ouders alleen de meldingen die voor hun kind(eren) van toepassing zijn.