Ouders worden op verschillende manieren betrokken en geïnformeerd:

Informatieavond

Elk jaar worden de ouders uitgenodigd voor een informatieavond. Tijdens deze avond vertelt de leerkracht over de werkwijze in de groep en de bijzonderheden die in deze groepen dat jaar aan bod komen.

Zakelijke ouderavond

Tijdens deze avond leggen de oudercommissie, de medezeggenschapsraad, de schoolkrantredactie en de coördinator oud papier verantwoording af over hun activiteiten en financiën. Als dat nodig is, vinden de verkiezingen voor de OC en MR plaats. Ook stellen we tijdens deze avond de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vast.

Oudergesprekken

Driemaal per jaar worden de ouders samen met hun kind uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht. In september is er een zogenaamd startgesprek. In januari/februari en juni/juli gaat het om de rapportbesprekingen. Als de leerkracht tussentijds zorgen of vragen heeft over de ontwikkeling van uw kind, wordt u uitgenodigd voor een extra gesprek. Ook als uw kind een handelingsplan heeft, wordt u regelmatig uitgenodigd om de voortgang te evalueren. Als u zelf tussendoor behoefte heeft aan een gesprek, kunt u uiteraard ook een afspraak maken.

Ouder-kind gesprek

Aan de start van het schooljaar is er een ouder-kindgesprek met de leerkracht. In dit gesprek ligt de nadruk op het sociaalemotionele. Ouder en leerkracht informeren elkaar over het kind.

Kijkochtend

Tweemaal per jaar bent u van harte welkom om een kijkje te komen nemen in de klas van uw kind tijdens de les. Tijdens een kijkochtend staan tussen 8.30 en 10.00 uur in de lokalen van groep 5 t/m 8 extra stoelen en kunnen de ouders een deel van de lessen in de klas bijwonen. Voor de groepen 1 t/m 4 hebben we voor dit schooljaar gekozen voor een kijkweek. Ouders kunnen zich van tevoren intekenen om in deze week op een afgesproken tijdstip mee te komen draaien in de klas van hun kind. Er wordt verwacht dat de ouder een actieve rol speelt tijdens het meedraaien. Ouders kunnen de data vinden op de schoolkalender en op de agenda in het ouderportaal.

Mijnschool
Vanaf schooljaar 2019-2020 maken we voor de digitale communicatie tussen ouders en school gebruik van het ouderportaal Mijnschool. Ouders kunnen thuis inloggen of een app gebruiken. Als ouder kunt u bijvoorbeeld de kalender bekijken, algemene informatie en groepsnieuws lezen, foto’s bekijken, gesprekken plannen voor de oudergesprekken op de rapportavonden of een absentie/ziekmelding doorgeven. Op Mijnschool ziet u alleen de meldingen die voor uw kind(eren) van toepassing zijn.