Wie doet wat op de Prinses Beatrixschool?

Directeur

De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de school. Daarnaast is zij adviseur van de medezeggenschapsraad, bewaker van het onderwijsleerproces en helpdesk bij problemen. De directeur steunt, volgt en begeleidt de leerkrachten, en faciliteert hen en de kinderen door een efficiënte inzet van financiën en middelen.

Intern begeleider

De Prinses Beatrixschool heeft een intern begeleider. De intern begeleider is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van alle zorg en begeleiding binnen de school. Zij is er voor de leerlingen die speciale aandacht en zorg nodig hebben, vragen van de leerkrachten, kinderen en ouder(s). Ze maken samen met de groepsleerkracht plannen voor deze kinderen. De intern begeleider coördineert voor het team alle zaken rondom de zorg en coacht de leerkrachten hierbij. Er is overleg met de directie en betrokkenheid bij het toekomstig beleid. De intern begeleider heeft daarnaast contact met externe instanties die bij de begeleiding van de leerlingen betrokken zijn.

Leerkrachten

De hoofdtaak van de leerkrachten is lesgeven. Daarnaast zijn leerkrachten ook coach. Ze begeleiden de kinderen in hun persoonlijke ontwikkeling. Door te observeren en te analyseren of een kind vooruitgang boekt en bereid is om nieuwe dingen te leren. Als een kind stilstaat in zijn ontwikkeling onderzoeken zij waar de obstakels zitten en maken ze (eventueel samen met de intern begeleider) een plan van aanpak. De leerkrachten zijn daarnaast de contactpersonen voor de ouders.

Ondersteunend personeel

Bij ons op school hebben we een onderwijsassistent, een ICT’er en een conciërge als extra ondersteuning. De conciërge assisteert de directeur en het team bij diverse werkzaamheden. De onderwijsassistent wordt ingezet in de groepen 1 tot en met 4. De ICT’er ondersteunt met name de leerkrachten en de intern begeleider bij ICT-vraagstukken.