Veilig en geborgen

Wij zorgen ervoor dat iedereen bij ons op school zich veilig en geborgen voelt. Dat bereiken we door op een duidelijke en respectvolle manier met elkaar om te gaan, het goede voorbeeld te geven, en vriendelijk en sociaal gedrag bij onze leerlingen te stimuleren. Gedrag en omgaan met elkaar zijn onderwerpen die we regelmatig in de klas bespreken. We hanteren duidelijke regels en brengen structuur aan, waardoor we een voorspelbare en veilige omgeving creëren. We mogen fouten maken, iedereen kan zichzelf zijn, we maken samen lol en zorgen zo voor een fijne sfeer.

Betrokkenheid bij je eigen leren

Wij leren leerlingen zoveel mogelijk eigenaar te worden van hun eigen leerproces. We hebben hoge verwachtingen van ze en spreken deze ook naar ze uit. We complimenteren de leerling voor inzet, geduld, doorzettingsvermogen en eigen initiatieven. Fouten maken mag, want daar leer je van. Dit kan alleen in een veilige leeromgeving, waarbij er onderling vertrouwen is tussen kind, leerkracht en ouder. Daar werken we gericht aan. Het zorgt ervoor dat kinderen zich tot hun volledige potentieel kunnen ontwikkelen.

We voeren kindgesprekken waarin de leerlingen kunnen aangeven wat ze nodig hebben, wat ze moeilijk vinden en waar ze goed in zijn. We laten ze waar het kan eigen keuzes maken. Denk bijvoorbeeld aan de keuze van de werkplek, de keuze om samen te werken of juist niet en aan ons aanbod van keuzevakken in groep 5 t/m 8. Onze leerkrachten ondersteunen de leerlingen bij het maken van keuzes rondom hun leerproces. Ze hebben een onderzoekende houding, kennen de leerdoelen van de leerlingen, kiezen hun eigen leerstofaanbod en durven de methode los te laten als de situatie daar om vraagt.

Expertise in en buiten de school

Ons team werkt samen aan goed onderwijs. We staan open voor elkaars ervaringen en expertise. Het werkt inspirerend en motiverend om samen na te denken over ons onderwijs. Onze leerkrachten volgen cursussen en opleidingen, kijken bij elkaar in de klas en geven elkaar feedback. We maken ook gebruik van kennis en ervaringen van professionals van buiten onze school. Denk bijvoorbeeld aan onze samenwerking met de mensen van Basicly, die ons onder meer ondersteunen bij het vormgeven van ons ICT-beleid, en de samenwerking met het IVAK, waarmee we expertise op het gebied van kunst en cultuur in de school halen. Ook hebben we vakleerkrachten voor gym, HVO en GVO. Tot slot hechten we veel waarde aan de inbreng van onze ouders en onze leerlingen.

Opbrengstgericht Passend Onderwijs (OPO)

Onderwijs geven we niet individueel, maar aan groepen leerlingen met gemeenschappelijke kenmerken en onderwijsbehoeften. Leren zien we als een groepsproces waarmee we het leren van elkaar en de coöperatieve vaardigheden van leerlingen stimuleren. Groepsgewijs onderwijs zorgt ook voor een gevoel van cohesie. ‘Elk kind is uniek, maar dat betekent niet dat een eigen leerprogramma mogelijk, nodig of zelfs maar wenselijk is. Waar het om gaat is dat er voor elke leerling voldoende uit het onderwijs te halen is’. (Struiksma, Focus op Feiten, 2009, CED-Groep) Alle leerlingen doen mee aan de klassikale instructie. Daarna gaan de kinderen de leerstof zelfstandig verwerken. Dan heeft de leerkracht tijd om leerlingen die het nodig hebben verlengde instructie te geven. Voor de meer- en hoogbegaafde kinderen is er verdiepingsstof. Convergente differentiatie noemen we dit en het leidt tot hoge verwachtingen van zorgleerlingen. Zij worden niet bij voorbaat opgegeven of op een eigen leerlijn gezet. Immers, het nadeel van een eigen leerlijn is dat de instructietijd voor de zorgleerlingen relatief kort is, terwijl convergente differentiatie de instructietijd voor deze leerlingen juist verlengt.

Bij convergente differentiatie is de klas in drie niveaus verdeeld:

  • de basisgroep
  • de instructiegroep: kinderen die extra ondersteuning nodig hebben
  • de plusgroep: kinderen die extra uitdaging nodig hebben

Als er redenen zijn om een leerling op een eigen leerlijn te laten werken wordt deze leerlijn, in overleg met de ouders, in een plan opgesteld.