We hebben op school een medezeggenschapsraad (MR). Medezeggenschap houdt in dat meerdere partijen invloed kunnen uitoefenen op besluiten. De MR bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding (twee ouders en twee personeelsleden). Diverse beleidspunten van het bestuur hebben het advies en/of de instemming van de MR nodig. Denk bijvoorbeeld aan de schoolgids en het schoolplan. De verslagen van de MR liggen ter inzage op school. Op de jaarlijkse ouderavond presenteert de MR het jaarverslag. Betrokkenheid bij en interesse in de school zijn de belangrijkste vereisten voor ouders om actief te kunnen zijn in de MR. De oudergeleding wordt gekozen door de ouders. Als er verkiezingen zijn, worden ouders hiervan op de hoogte gebracht via de nieuwsbrief van de school.