Verlof aanvragen

Een formulier voor het aanvragen van verlof is op school verkrijgbaar

 

1. Vakantieverlof.

Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal 2 maanden van tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Verlof wordt verleend indien:

 • het wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;
 • een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële vakantie mogelijk is.

 

Vakantieverlof:

 • mag eenmaal per schooljaar worden verleend,
 • mag niet langer duren dan tien schooldagen,
 • mag niet plaats vinden in de eerste twee weken van het schooljaar.

 

2. Gewichtige omstandigheden maximaal tien schooldagen per schooljaar

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in artikel 14, lid 1 van de Leerplichtwet 1969 voor 10 schooldagen per jaar of minder dient vooraf of binnen 2 dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd.

Verlof kan verleend worden in de volgende gevallen:

 • voor het voldoen aan een wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
 • voor verhuizing voor ten hoogste 1 dag;
 • voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende;
 • bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad, duur in overleg met de directeur;
 • bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen, van bloed- of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen en van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad ten hoogste 1 dag;
 • bij 25-, 40- en 50-jarige ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor 1 dag;
 • voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, na overleg met de leerplichtambtenaar.

 

3. Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar

Een verzoek om extra verlof ingeval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 van de Leerplichtwet 1969 voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient minimaal 2 maanden van tevoren via de directeur van de school bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden voorgelegd. De leerplichtambtenaar beslist na overleg te hebben gepleegd met de directeur.  Hiervoor geldt de volgende voorwaarde:

De ouders kunnen een verklaring van een arts of een maatschappelijk werk(st)er overleggen waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende één van de gezinsleden.

Zie hiervoor ook de achterzijde van het gele verlofformulier

Praktische informatie

Heeft u vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Of neem een kijkje op onze vraag en antwoord pagina.