Verlof aanvragen

Een formulier voor het aanvragen van verlof is op school verkrijgbaar of te downloaden via de link onderaan deze pagina.

  1. 1. Vakantieverlof (artikel 13a)

 

Een verzoek om vakantieverlof, op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969, dient vooraf aan de directeur van de school te worden aangevraagd.

 

Vakantie verlof wordt alleen dan verleend, wanneer:

-      wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan; (specifieke aard van beroep: te denken valt aan seizoensgebonden werkzaamheden of bedrijfstakken met die een piekdrukte kennen zodat het voor gezinnen niet mogelijk is om in die periode een vakantie op te nemen. Er moet dan aangetoond worden dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden.)

-      een werkgeversverklaring dient te worden overgelegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakanties mogelijk is.

Dit verlof:

-      mag hooguit één maal per schooljaar worden verleend;

-      mag niet langer duren dan 10 schooldagen;

-      mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

 

 

  1. 2. Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen of minder per schooljaar (art. 14, lid 1)

 

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in artikel 14, lid 1 van de Leerplichtwet 1969 voor 10 schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd.

 

Gewichtige omstandigheden zijn::

a.    het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;

b.    verhuizing voor ten hoogste 1 dag;

c.     het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad voor max. één dag, max.

twee als er ver gereisd moet worden, max. vijf dagen (buitenland)

d.    ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m 3e graad, duur in overleg met de directeur;

  1. overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen;

van bloed- of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen;

van bloed- en aanverwanten in de 3e of 4e graad voor ten hoogste 1 dag;

f.     bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25, 40, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor ten hoogste 1 dag.

 

Het hoofd van de school/instelling oordeelt over de gewichtige omstandigheden en de aanvraag moet aan de volgende eisen voldoen:

-    Verlofaanvragen dienen schriftelijk ingediend te worden bij het hoofd der school te worden ingediend

-    Er kunnen voorwaarden worden gesteld aan het toekennen van het verlof, bijvoorbeeld het achteraf tonen van bepaalde bescheiden.

-    De toestemming moet schriftelijk worden vastgelegd en in het geval van afwijzing gemotiveerd worden door het hoofd der school.

-    Verlof moet altijd zo kort mogelijk worden gehouden.

-    Alle aanvragen dienen, in zoverre redelijker wijze mogelijk met bewijzen te worden vergezeld

 

De beleidsregel geeft ook aan waarvoor in ieder geval géén extra verlof kan worden gegeven:

- familiebezoek in het buitenland

- goedkope tickets in het laagseizoen

- omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode

- vakantiespreiding

- verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn

- eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte

- samen reizen/in konvooi reizen door bijvoorbeeld de Balkan

- kroonjaren

- sabbatical

- wereldreis/verre reis

 

Daarnaast is afgesproken dat niet meer het hoofd van de school maar het bevoegd gezag wordt aangesproken als er sprake is van een overtreding. Per 1 januari 2012 is de inspecteur-generaal van het onderwijs door de minister van OCW gemandateerd een bestuurlijke boete op te leggen. De inspectie kan in mandaat een boete opleggen aan het bevoegd gezag van de school of instelling ter hoogte van € 1.000 per overtreding, met een maximum van € 100.000 per schooljaar.


Formulier verlofaanvraag

Praktische informatie

Heeft u vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Of neem een kijkje op onze vraag en antwoord pagina.