Schoolvisie

De volgende aspecten zien we als kern van ons onderwijs en dus als richtinggevend voor ons handelen:

1.  Kennis en vaardigheden, leren met plezier

Volwassenen en kinderen moeten met plezier naar school gaan. Humor, enthousiasme en flexibiliteit ! Vanuit het plezier in het werken en omgaan met elkaar ontwikkelen kinderen vaardigheden. Plezier met elkaar en leren met elkaar.

2. Sterke gerichtheid op de basisvaardigheden / opbrengstgericht werken

We willen met name bij de basisvaardigheden (taal/lezen en rekenen) hoge kwaliteit leveren.

De cultuur is dan ook opbrengstgericht, waarbij we hoge verwachtingen hebben van leerlingen, heldere opbrengstdoelen hebben gesteld en ook de leerlingenprestaties systematisch hebben geëvalueerd en geanalyseerd. Hierbij past een ordelijk schoolklimaat met een efficiënte en effectieve besteding van de leertijd.

3. Veilige school

We willen een veilige school zijn, waar kinderen en hun ouders zich thuis voelen, waar een goed pedagogisch klimaat is, waar vertrouwen is in het team, de individuele leerkrachten en de schoolleiding.

Iedereen gaat respectvol met elkaar om en kinderen ontwikkelen zich tot zelfstandige en positief denkende mensen. Sociaal-emotioneel welbevinden is een voorwaarde  voor het leveren van prestaties. We zorgen voor een duidelijke structuur en duidelijke regels.

We willen daarin een open sfeer scheppen, waarin verschillen tussen mensen bepreekbaar zijn. Veiligheid en vertrouwen zijn belangrijke voorwaarden om je goed te kunnen ontwikkelen in een groep.

4. Duidelijke structuren

Uitdagende leeromgeving in een goed georganiseerde school, waarin zowel de school als de klassen  efficiënt en effectief worden geleid.

5. Omgaan met verschillen / adaptief onderwijs

Er bestaan grote verschillen tussen leerlingen in aanleg, karakter, interesse, gedrag, etc.

Ons onderwijs biedt aanknopingspunten om kinderen met hun verschillen, mogelijkheden en talenten maximaal te laten presteren.

6. Goede zorg en begeleiding

We evalueren systematisch de leerlingenprestaties. Dit is de basis voor ons zorgsysteem, dat er op gericht is om alle leerlingen die zorg en aandacht te geven, die ze nodig hebben. kunnen)

7. Een goed kwaliteitszorgsysteem

We voeren een actief kwaliteitsbeleid gericht op verbetering van het onderwijs en de organisatie. Dat betekent dat we systematisch werken aan de interne kwaliteitszorg op onze school. (Kwintoo)

8. Zelfstandigheid

Leerlingen worden in toenemende mate bewust gemaakt van het feit dat ze verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen handelen en leren. We leren kinderen kritisch naar zichzelf te kijken en verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces.

9. Doorgaande lijn / ononderbroken ontwikkelingsproces

We vinden dat alle leerlingen een ononderbroken ontwikkeling volgen. We zien het als onze taak alles uit de kinderen te halen wat in ze zit. Hierbij passen hoge verwachtingen.

Praktische informatie

Heeft u vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Of neem een kijkje op onze vraag en antwoord pagina.