Formulier verlofaanvraag

Formulier verlofaanvraag

Verlof voor uw kind

Vanaf vijf jaar is uw kind leerplichtig en moet uw kind elke dag naar school. U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u de Leerplichtwet en bent u strafbaar. Kunt u door uw werk in geen een van de schoolvakanties in een schooljaar op vakantie? Leidt op vakantie gaan tijdens een schoolvakantie tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s? Dan kunt u 1 keer per schooljaar een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties. U kunt verlof aanvragen door een verlofformulier in te vullen. Deze kunt u downloaden van de website en inleveren bij de directeur.

Vrij buiten de schoolvakanties

Soms kunt u door uw werk tijdens geen enkele schoolvakantie in het schooljaar met uw gezin op vakantie. Als u seizoensgebonden werk doet, bijvoorbeeld in de agrarische sector. Of als u met piekdrukte te maken krijgt juist tijdens schoolvakanties. In dat geval kunt u een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties: beroep op vrijstelling.

Toestemming voor schoolverlof aanvragen

U vraagt toestemming bij de directeur van de school. Dit moet u uiterlijk 8 weken voordat u op vakantie gaat doen.

De directeur kan u om verklaring vragen waaruit blijkt dat u niet tijdens de reguliere schoolvakanties op vakantie kunt gaan. En dat wanneer u wel in die periode zou gaan, dit leidt tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s. Doordat u bijvoorbeeld een groot deel van uw omzet of inkomsten mis zou lopen. Een accountant zou een dergelijke verklaring voor u op kunnen stellen.

De schooldirecteur beslist of uw kind extra vrij krijgt van school. De schooldirecteur mag uw  kind maximaal 10 schooldagen vrij geven. Langer dan 10 schooldagen extra vakantie kan nooit, ook niet door de leerplichtambtenaar.

Voorwaarden verlof buiten de schoolvakanties

Uw kind kan alleen vrij krijgen als:

 • u kunt aantonen dat u door uw werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt;
 • het verlof niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie valt;
 • het gaat om een gezinsvakantie, die niet langer duurt dan 10 schooldagen;
 • u onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s loopt als u op vakantie gaat gedurende een schoolvakantie.

Deze aanvraag kan slechts eenmaal per schooljaar worden gedaan.

Vrij voor bijzondere omstandigheden
Op grond van artikel 11, onderdeel g, en artikel 14 van de Leerplichtwet zijn in bepaalde situaties bijzondere vormen van verlof toegestaan voor maximaal tien dagen per schooljaar. Het gaat hier om zogenaamde ‘andere gewichtige omstandigheden’. Dit zijn omstandigheden die veelal buiten de wil of invloedsfeer van de ouders of leerling zijn gelegen. Het hoofd van de school of instelling kan verlof verlenen voor afwezigheid als gevolg van een dergelijke andere gewichtige omstandigheid.

In de hierna te noemen gevallen kan, zolang het totaal aan een jongere te verlenen verlof het aantal van 10 verlofdagen in een schooljaar niet te boven gaat, verlof worden gegeven voor de hierna genoemde periode:

 • Voor verhuizing: maximaal 1 schooldag;
 • voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden: maximaal 10 dagen;
 • voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad: in Nederland maximaal 2 schooldagen indien er ver gereisd moet worden, anders maximaal 1 dag, in het buitenland maximaal 5 schooldagen. Soort bewijs: trouwkaart (indien twijfelachtig kopie trouwakte);
 • bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad: maximaal 10 dagen. Soort bewijs: doktersverklaring waar ernstige ziekte uit blijkt;
 • bij overlijden van bloed- of aanverwant:
 • In de 1e graad maximaal 5 schooldagen;
 • In de 2e graad maximaal 2 schooldagen;
 • In de 3e en de 4e graad maximaal 1 schooldag;
 • In het buitenland: 1e t/m 4e graad maximaal 5 schooldagen.

Soort bewijs: rouwkaart (indien twijfelachtig akte van overlijden);

 • bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 ½, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders: maximaal 1 schooldag;
 • voor andere naar het oordeel van het hoofd van de school/instelling gewichtige omstandigheden: maximaal 10 dagen.

Daarbij geldt het volgende:

 • Verlofaanvragen dienen schriftelijk en binnen een redelijke termijn bij het hoofd van de school/instelling te worden ingediend. Indien de aanvraag niet binnen een redelijke termijn is ingediend, moet door de aanvrager worden beargumenteerd waarom dit niet is gebeurd;
 • er kunnen voorwaarden gesteld worden aan het toekennen van verlof, bijvoorbeeld het achteraf tonen van bepaalde bescheiden;
 • de toestemming of afwijzing moet schriftelijk worden vastgelegd en in geval van afwijzing goed worden gemotiveerd door het hoofd van de school/instelling;
 • verlof moet altijd zo kort mogelijk worden gehouden;
 • alle aanvragen dienen, voor zover in redelijkerwijze mogelijk, te worden vergezeld van bewijsmiddelen;
 • verlof vanwege gewichtige omstandigheden kan ook worden toegekend in de eerste twee weken na de zomervakantie, hier moet echter terughoudend mee worden omgegaan.

In de volgende gevallen wordt in ieder geval geen extra verlof gegeven:

 • Familiebezoek in het buitenland;
 • goedkope tickets in het laagseizoen;
 • omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode;
 • vakantiespreiding;
 • verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
 • eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte;
 • samen reizen/in konvooi rijden door bijvoorbeeld de Balkan;
 • kroonjaren;
 • sabbatical;
 • wereldreis/verre reis.

Bezwaar maken tegen beslissing schooldirecteur

Bent u het niet eens met de beslissing van de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij degene die de beslissing heeft genomen.

 

 

 

Praktische informatie

Heeft u vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Of neem een kijkje op onze vraag en antwoord pagina.